. GS1 Digital Link
GS1 Digital Link
Privacy


Disclaimer

CHAINZ, verleent u hierbij toegang tot chainz.eu (hierna “de Website” genoemd) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

CHAINZ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een, als zodanig aangeduide, offerte van CHAINZ.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te dupliceren voor eigen doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHAINZ. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


Beperkte aansprakelijkheid

CHAINZ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling aan bezoeker.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan bezoeker nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) liggen bij CHAINZ.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CHAINZ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Privacybeleid

In dit reglement geeft CHAINZ BV aan hoe met de privacy van haar klanten wordt omgegaan. Dit reglement is opgesteld, omdat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking is getreden. In deze verordening zijn aanvullende regels geformuleerd over de manier waarop bedrijven met persoonsgegevens van klanten omgaan.

Dit reglement is bedoeld voor alle klanten en potentiele klanten van CHAINZ BV. CHAINZ BV vindt de veiligheid van persoonsgegevens heel belangrijk. Iedere klant van de site moet erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn; dit geldt overigens net zo goed voor klanten die rechtstreeks contact met ons opnemen via e-mail of telefoon.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij
Uw gegevens verwijderen
Mocht u uw gegevens willen verwijderen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling privacy beleid via email adres: office@communify.tech.


Verstrekking aan derden

Wij geven de door uw verstrekte gegevens niet door aan derden partijen.


Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een databeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 7 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 7 jaar bewaren en daarna zullen vernietigen.

Verwijderen van uw gegevens
Als u uw gegevens wilt verwijderen dan kunt u hiervoor een verzoek doen via het email adres office@communify.tech

Mocht u verdere informatie of vragen hebben over ons privacy beleid dan kunt u contact opnemen via het email adres office@communify.tech.


Stay in the loop. Sign up for our newsletter for more inspiration and interesting developments.Offices
Netherlands, Houten


CONTACT
+31 85 002 8433
office@chainz.eu
FOLLOW US© 2021. Digital Link Solutions All rights reserved.   -   Disclaimer en privacybeleid